محصولات

Balanced score card

نرم افزار ارزیابی عملکرد استراتژیک پروژه - BSC

جزییات

فروش گستر

ایجاد فروشگاه اینترنتی کامل و پیشرفته با مدیریت محصولات و خدمات، محتوا، تبلیغات، انبارداری و ارسال، مشتریان و ...

جزییات

Payroll

نرم افزار جامع برای مدیریت و محاسبه امور خقوق و دستمزد پرسنل

جزییات