پروژه ها

یکپارچه سازی مدیریت مشتری با سیستمهای مالی

یکپارچه سازی راهکاری است که در آن نرم افزارهای مختلف سازمان به یکدیگر متصل می‎شوند. در این راستا آرسینا پروژه‎ی همگام سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان پیام گستر را با سیستم‎های مالی سپیدار، تدبیر و همکاران سیستم به منظور انتقال اطلاعات مورد نیاز سیستم‎ها به یکدیگر به صورت Realtime، در شرکت‎های مختلف انجام داده است.

PMIS

سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) مجموعه ای از تکنیکها و ابزارهای مورد استفاده در مدیریت پروژه می‎باشند که با هدف جمع آوری و ساماندهی اطلاعات موجود در یک پروژه طراحی و اجرا می‎گردند. در این راستا آرسینا سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) را به سازمان‎های مختلف ارائه می‎دهد. یکی از این سازمانها، شرکت نفت بوده که آرسینا با آن در این زمینه همکاری نموده است.