تصویر سیستم ارزیابی عملکرد استراتژیک
تصویر سیستم ارزیابی عملکرد استراتژیک
تصویر سیستم ارزیابی عملکرد استراتژیک

سیستم ارزیابی عملکرد استراتژیک

نرم افزار ارزیابی عملکرد استراتژیک پروژه - BSC

BSC چیست

برآورد میزان پیشرفت پروژه و یا هر فعالیتی که در حال انجام است، تنها با بررسی میزان پیشرفت فیزیکی آن قابل اندازه گیری نیست. حتی میتوان گفت که میزان پیشرفت پروژه را نمیتوان با بررسی میزان سود دهی آن ارزیابی نمود. به عبارت دیگر پیشرفت و تعالی در هر کاری دارای چندین وجه متفاوت است و مدیران باید بتوانند ابعاد دیگر شرکت یا سازمان را مورد بررسی قرار داده و میزان پیشرفت پایدار را بسنجند. در این میان سیستم ارزیابی عملکرد استراتژیک (Balanced Scorecard) یک مفهوم اساسی میباشد که با در نظر گرفتن هم زمان چند شاخص اصلی، میزان پیشرفت پروژه در اهداف استراتژیک را پایش مینماید.

 

نقش نرم افزار BSC

مهم ترین کاربرد نرم افزار BSC برآورد کمی از اهداف استراتژیک میباشد تا بتواند در لحظه وضعیت پیشرفت پروژه را برآورد نماید.

از مهمترین ویژگی های این نرم افزار خرد کردن شاخص های کلی به شاخص های کوچکتر و قابل اندازه گیری در چندین سطح میباشد. مزیت این ویژگی آن است که علاوه بر قابل اندازه گیری شدن شاخص ها، میتوان مسئولیت این واحد های کوچکتر را به افراد و مدیران مختلف واگذار کرد و با تعیین اهداف پیش بینی شده، بر روند کاری زیر مجموعه ها نظارت داشت و ارتباطی مستقیم بین تمام سطح های سازمان برقرار نمود.

 

شاخص های اصلی سیستم ارزیابی عملکرد استراتژیک